windy osobowe
dźwigi dla niepełnosprawnych
O firmie Oferta Realizacje Kontakt
RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”) informujemy, iż:

1.         administratorem Państwa danych osobowych jest  NAM-LIFT® w Szczecinie z siedzibą przy ul. Waleriana Łukasińskiego 106B, 71-215 Szczecin (zwany dalej „NAM-LIFT”, „Firmą”);

2.        zgodnie z zapisami art. 37 RODO NAM-LIFT nie ma obowiązku wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych, którego obowiązki polegające na nadzorze sfery przetwarzania danych osobowych pełni Administrator. Można kontaktować się z nim pod adresem mail: biuro@nam-lift.pl;

3.         Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych zadań Administratora na podstawie przesłanek wynikających z art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) oraz art. 9 ust. 2 lit. a), b) i f) RODO;

4.         NAM-LIFT przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.

5.         Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom. Podstawą ww. działania mogą być przepisy prawa (np. ZUS, administracja skarbowa, wymiar sprawiedliwości) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora usług księgowych, ubezpieczeniowego, teleinformatycznego i telekomunikacyjnego);

6.         Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie za Państwa jednoznaczną zgodą uzyskaną po uprzednim przestawieniu Państwu zasad i potencjalnych skutków takiego przekazania;

7.         w przypadku określonym w pkt 5 i 6 Państwa dane będą zabezpieczone z wykorzystaniem właściwych rozwiązań technicznych i technologicznych zgodnych z dobrymi praktykami stosowanymi w procesie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w sposób zapewniający im poufność;

8.         Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne (np. dotyczące sfery księgowej, podatkowej), ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257), ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody do czasu jej odwołania;

9.         posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (o ile taka zgoda była wyrażana) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

10.     z powyższych uprawnień możecie Państwo skorzystać bezpośrednio w siedzibie NAM-LIFT w Szczecinie lub kierując korespondencję na adres siedziby Administratora lub na adres poczty elektronicznej Administratora;

11.     jeżeli uznacie Państwo, iż przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

12.     podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lub, w zależności od sytuacji, może być wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach niepodanie danych może warunkować realizację zadań ustawowych lub zawarcie umowy, których jesteście Państwo stroną;

13.     Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.